Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Arteknon strategiaa. Pääpainopisteet liittyvät ympäristöön, sosiaaliseen, sekä hallinnolliseen vastuullisuuteen. Yrityksen ylimmän johdon tehtävä on varmistaa, että strategian mukainen toiminta toteutuu.

Arteknon ensimmäinen ESG-raportti (vastuullisuusraportti) pohjautuu vuoden 2022 arvoihin ja tuloksiin. Tämän pohjalta Artekno teki vuonna 2023 merkittäviä investointeja muun muassa CO2-päästöjen vähentämiseen, ja tätä työtä tullaan jatkamaan vahvasti myös tulevaisuudessa.

Kehitämme prosessejamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmiksi. Kuitupakkausten, uusiutuvien materiaalien ja muovin kierrätysasteen lisääntyminen edistää kiertotaloutta ja on edellytys ympäristötavoitteiden toteutumiselle. Näiden seuraamiseksi Artekno on liittynyt yhteistyöhön kansainvälisten yritysten kestävyysarviointeja tekevän EcoVadis-yhtiön kanssa.

Tutustu näihin ja raporttiin » Arteknon vastuullisuusraportti

 

Ympäristövastuu

Me Arteknolla tunnistamme ympäristövastuun merkityksen yhteiskunnalle ja ympäristölle sekä ympäristövastuun merkityksen liiketoiminnan pitkäaikaiselle kehitykselle.

Ympäristövastuu näkyy toiminnassamme seuraavissa asioissa.

Materiaalit – Pyrimme materiaaliratkaisuissamme ottamaan huomioon tuotteen käyttötarkoituksen sekä ympäristöystävällisyyden, kierrätettävyyden ja kestävyyden.

Energia – Käytämme mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa. Prosessimme ovat tehokkaita.

Hiilijalanjälki – Pienennämme aktiivisesti hiilijalanjälkeämme käyttämällä päästötöntä energiaa, siirtymällä kaukolämpöön ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita.

Kemikaalit – Varmistamme vaarallisten kemikaalien asianmukaisen varastoinnin, käsittelyn ja hävittämisen. Pysymme ajan tasalla uusimmista turvallisuuskäytännöistä ja säädöksistä.

Vesi ja jätteet – Vastuullinen jätteiden- ja vedenkäsittely on olennainen osa sitoutumistamme ympäristölle kestävään toimintaan.

 

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö ja vastuullisuus työnantajana

Pyrimme luomaan työympäristön, jossa jokaista yksilöä arvostetaan ja kunnioitetaan riippumatta tämän taustasta, sukupuolesta, iästä tai muista ominaisuuksista. Panostamme työympäristöön, joka edistää monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja avointa viestintää.

Työterveyden ja -turvallisuuden kehittämistä ja hallintaa ohjaavat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkamme sekä laatupolitiikkamme.

Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Kaikilla asiakkaillamme on yksilölliset tarpeet ja vaatimukset ostamilleen tuotteille. Asiakkaamme ovat aktiivisesti mukana tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. 

Tuotteemme käyvät läpi tarkat testaus- ja laadunvalvontaprosessit, joilla varmistetaan tuotteiden laatu ja turvallisuus.

Arteknolla on ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioinnit.

Hallinnollinen vastuu

Toimittajien vastuullisuus

Arvioimme toimittajiemme kykyä ja sitoutumista vastuullisuuteen, kannustamme näitä noudattamaan eettisiä periaatteita, ihmisoikeuksia sekä ympäristöstandardeja, ja teemme yhteistyötä avoimesti ja rakentavasti.

Käytämme erilaisia mittareita ja indikaattoreita arvioidaksemme toimittajien vastuullisuutta. Teemme myös säännöllisiä tarkastuskäyntejä ja auditointeja tarvittaessa.

Avoin ja läpinäkyvä hallinto

Pyrimme luomaan toimintaympäristön, jossa päätöksenteko, toimintatavat ja vastuullisuustoimenpiteet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä kaikille sidosryhmille.

Jaamme avoimesti tietoa liiketoimintamme vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Viestintämme on avointa, ja julkaisemme verojalanjälkemme edistääksemme hallinnollista vastuuta ja sen läpinäkyvyyttä.